نویسنده: علی

نقد و بررسی شبگرد : طلوع تاریکی

ساختن یک عنوان که بتواند با تولیدات خارجی رقابت کند همیشه یکی از چالش های سازندگان ایرانی بوده است اما سختی ها و محدودیت هایی که سازندگان ایرانی نسبت به سازندگان خارجی داشته اند همیشه مانعی برای ان ها بوده است.

ادامه نوشته

4